Göteborgs Scenteknik AB integritetspolicy

Som registrerad med personuppgifter hos Göteborgs Scenteknik AB, org. nr 556744-6371 vill vi upplysa om att vi som personuppgiftsansvarig hanterar personuppgifter enligt följande:

De personuppgifter Göteborgs Scenteknik AB hanterar på de registrerade är: för att uppfylla ingångna avtal, fullgöra rättslig skyldighet, marknadsföring samt riskhantering, profilering, produkt-, affärsutveckling som gynnar den registrerade.

De rättsliga grunder vi har som stöd för personuppgifterna är: Avtal, fullgöra rättslig förpliktelse, samtycke, grundläggande betydelse, allmänt intresse, konsekvensbedömning.

Personuppgifter som kräver samtycke/medgivande är frivilliga i sin karaktär.

Gallringsprincip för hantering av registrerade personuppgifter: Vi har en löpande gallring (rensning) av personuppgifter som inte har stöd enligt ovan. Vi strävar alltid efter att minimera lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Vi använder oss av cookies på vår hemsida för att samla in information om hur våra användare använder webbplatsen för att kunna förenkla användningen av webbplatsen. Om du inte vill ta emot cookies kan du stänga av denna funktionen i inställningarna för din webbläsare
Som registrerad har du alltid rätt att begära registerutdrag av dina personuppgifter.

Registrerad har rätt att påtala för personuppgiftsansvarig att personuppgifterna är felaktiga, då kommer personuppgiftsansvarig registrera och rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Kontakta oss på privacy@gbgscenteknik.se om du har frågor om hur dina personuppgifter används hos oss.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Göteborgs Scenteknik AB. Som registrerad har du alltid möjlighet att skicka in klagomål till Datainspektionen.

Göteborg 2019-05-15